MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Czerwiec 13, 2017

WYNIKI ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Komisja ds. zakwaterowania (składająca się z Rad Domów Studenckich Numer 1 i 2) oraz PSS informują, że wyniki złożonych w terminie wniosków są dostępne pod następującym linkiem.

Lista DS1
Lista DS2
LISTA OSÓB PONIŻEJ 100km

W przypadku znalezienia się na liście wniosków niekompletnych należy niezwłocznie skontaktować się drogą e-mailową z przedstawicielami Rad Domów Studenckich, aby otrzymać informację o dokumentach, które należy złożyć w wniosku uzupełniającym.

Studenci, którzy mieszkali w domu studenckim w poprzednim roku akademickim i zalegają z opłatami za miejsce lub wobec których zostały udokumentowane rażące naruszenia Regulaminu Domów Studenckich nie otrzymują miejsca w domu studenckim.

Niestety, ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Domach Studenckich AMW osoby, których odległość stałego miejsca zamieszkania od Gdyni wynosi mniej niż 100 km mogą zostać pozbawiono miejsc w Akademikach. W przypadku, gdy całkowita pula dostępnych miejsc w DS AMW nie zostanie wyczerpana osoby te będą mogły ponownie starać się o przyznanie zakwaterowania. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim uczelni przysługiwać będzie studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowania, a także który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z powyższym na podstawie tych kryteriów zdecydujemy które osoby zostaną zakwaterowane w DS.

Po rozpatrzeniu złożonych przez studentów wniosków z uzupełnieniami dokumentów, a następnie przeliczeniu dochodów, na stronie internetowej PSS zostanie przedstawiona lista osób, które mają prawo otrzymać miejsce w domu studenckim. Czas na składanie uzupełnień jest do dnia 25 czerwca 2017r.

Rada Domu Studenckiego nr. 1 :  rds.libijski@gmail.com

Rada Domu Studenckiego nr. 2 :  komisjads2i3@gmail.com