Nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających naukę !

Sierpień 2, 2017

Prezydium Samorządu Studentów ogłasza nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających  naukę !

Wniosek z wymaganymi dokumentami (wzór wniosku oraz spis niezbędnych dokumentów znajduje się poniżej ) należy złożyć osobiście  w dziekanacie bądź wysłać drogą pocztową od 7.08 do 18 sierpnia br. na adres dziekanatu właściwego dla Twojego kierunku studiów.

Komisja ds. zakwaterowania opublikuje w dniu 25.08.2017 r. listy osób, które złożyły kompletny bądź niekompletny wniosek.

Następnie, jeżeli wniosek okaże się niekompletny, student będzie zobowiązany skontaktować się drogą mailową z komisjami odpowiedzialnymi za dany Dom Studencki o brakach w dokumentacji i uzupełnić wniosek w terminie od 26.08.2017 r. do 8.09.2017 r.

Komisja spotka się ponownie w celu weryfikacji doniesionych dokumentów i wyliczenia dochodów. Osoby, które otrzymają miejsca w danych Domach Studenckich zostaną poinformowane o tym fakcie do 15.09.2017 r. – poprzez listę osób, zamieszczoną na stronie internetowej PSS AMW.

Przypominamy o dołączaniu oryginalnych załączników lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie bez potwierdzenia nie będą brane pod uwagę).

WNIOSKI:

Wniosek DS1

Rada Domu Studenckiego nr. 1

rds.libijski@gmail.com

Wniosek DS2

Rada Domu Studenckiego nr. 2
komisjads2i3@gmail.com

W celu ustalenia dochodu student jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający skład rodziny:
  * dla osób niepełnoletnich mogą być akt urodzenia, potwierdzenie o zameldowaniu z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta lub zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki
  * w przypadku uczącego się rodzeństwa/dzieci , które ukończyło 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuują naukę
 2. dla każdego pełnoletniego członka rodziny zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie lub braku dochodu za poprzedni rok podatkowy
 3. dla każdego pełnoletniego członka rodziny, który prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych:
  * zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej
 4. dla każdego członka rodziny posiadające gospodarstwo rolne:
  * zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za ten rok
  * zaświadczenia z KRUS o pobieranie i wysokości zasiłku chorobowego za poprzedni rok podatkowy
 5. w przypadku rodziny niepełnej
  * gdy rodzic nie żyje – potwierdzona kserokopia aktu zgonu
  * gdy rodzic żyje – wyrok sądu lub ugodę sądową o przyznaniu i wysokości alimentów, z datą nie większą niż sprzed roku jeśli wyrok sądu jest wcześniejszy przedstawić przekazy lub przelewy pieniężne otrzymanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości egzekwowanych długów za poprzedni rok
 6. w przypadku posiadania dodatkowych dochodów oświadczenia o ich wysokości
 7. w przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny należy przedstawić dokumenty poświadczające opłacanie alimentów
 8. w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny:
  * zaświadczenie potwierdzające uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą pracy, emerytury oraz renty, wyrejestrowaniem działalności gospodarczej
 9. w przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo:
  * zaświadczenia wymienione powyżej oraz zaświadczenia stwierdzające źródło stałego dochodu w obecnym roku kalendarzowym