Stypendium socjalne | Stypendium rektora | Stypendium specjalne | Zapomoga studencka | Komisje stypendialne


Wnioski:

  1. stypendium socjalne i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. zapomoga.

Stypendium socjalne: dla kogo i ile?

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość, jak również miesięczny próg dochodowy na osobę w rodzinie studenta ustala Rektor w porozumieniu z Prezydium Samorządu Studentów. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor do 12 listopada.

Dodatkowo, jeżeli jesteś studentem studiów stacjonarnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej możesz otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Zwiększona kwota stypendium socjalnego stanowi zatem pewien substytut nieistniejącego już stypendium mieszkaniowego.

Wniosek o stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości

Poniżej znajduję się plik z decyzją Rektora w sprawie progu dochodowego i kwot stypendiów za rok akademicki 2015/2016.

Uwaga

Pamiętaj, że stypendium socjalne możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Decyzja Rektora w sprawie progu dochodowego i kwot stypendiów za rok akademicki 2015/2016


Stypendium Rektora: dla kogo i ile?

Stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane od 1.10.2011 r. jest poszerzonym stypendium za wyniki w nauce i sporcie. Przyznawane jest przez Rektora, bądź upoważnionej przez niego Uczelnianej Komisji Stypendialnej, w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Mogą je otrzymać nie tylko osoby z wysoką średnią lub osiągnięciami sportowymi, ale również studenci mające osiągnięcia naukowe czy artystyczne.

W naszej Uczelni osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i wysoka średnia ocen przeliczane są na punkty. Szczegółowe informacje dotyczące tego w jaki sposób wyliczać punkty oraz jakie osiągnięcia są punktowane znajdują się w Załączniku 9 Regulaminu pomocy materialnej. Kwoty konkretnych przydziałów stypendium rektora ustala Rektor w porozumieniu z Prezydium Samorządu Studentów. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor do 15 listopada.

Pamiętaj, że stypendium rektora dla najlepszych studentów możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium rektora chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Wniosek o stypendium Rektora, czyli jak go wypełnić i jakie dokumenty dołączyć?

Z praktycznego punktu widzenia prosimy o wypełnianie pól drukowanymi literami, znacznie ułatwia to prace Komisji.

Pierwszą rzeczą jaką sprawdza Komisja jest poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium. To na jego podstawie weryfikowane są dokumenty, jakie do niego dołączysz. Ważne, abyś wpisał numer konta – oszczędzi Ci to czas – nie stracisz czasu stojąc w kolejce do kasy… (choć generalnie nie jest to obowiązkowe).

Odwołanie stypendium Rektora, czyli co, kiedy i gdzie?

Procedura odwoławcza

Odwołanie (w przypadku stypendium Rektora dla najlepszych studentów – wniosek o ponowne rozpatrzenie) należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Czyli prośbę o ponowne rozpatrzenie należy składać w dziekanacie i nie należy dublować tego, co złożyłeś poprzednio! Nie ma wzoru wniosku odwoławczego.

Pamiętaj, aby zachować podstawowe cechy pisma administracyjnego – napisz, do kogo się adresujesz swoją prośbę, od czego (zauważ, że decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej, od której się weryfikację wnioskujesz ma numer) i kiedy.

Rada:

Odwołanie (w przypadku stypendium Rektora dla najlepszych studentów – wniosek o ponowne rozpatrzenie) należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Czyli prośbę o ponowne rozpatrzenie należy składać w dziekanacie i nie należy dublować tego, co złożyłeś poprzednio! Nie ma wzoru wniosku odwoławczego.

Jeżeli:

a) otrzymałeś stypendium, a na wniosku nie podałeś numeru konta zrób to jak najszybciej. Złóż w kasie lub biurze Sekcji Socjalnej stosowne oświadczenie z Twoim numerem konta (oświadczenia dostępne są w Biurze Samorządu Studentów AMW oraz na naszej witrynie). Stojąc w kolejce do kasy by odebrać stypendium więcej stracisz nerwów niż będziesz miał radości z otrzymanych pieniędzy… (uwierz nam)

b) nie dostałeś stypendium, a po zapoznaniu się z uzasadnieniem nadal uważasz, że powinieneś je dostać możesz zaskarżyć decyzje Komisji Stypendialnej składając odpowiedni pozew w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

Wniosek o stypendium Rektora


Stypendium specjalne: dla kogo i ile?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, a jego minimalną wysokość ustala rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor do 15 listopada.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych (2017/2018)

 

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

c) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

a) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.


Uwaga

Pamiętaj, że stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Wniosek, czyli jak go wypełnić i jakie dokumenty dołączyć

Z praktycznego punktu widzenia prosimy o wypełnianie pól drukowanymi literami, znacznie ułatwia to prace Komisji.

Pierwszą rzeczą jaką sprawdza Komisja jest poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium. To na jego podstawie weryfikowane są dokumenty, jakie do niego dołączysz. Ważne, abyś wpisał numer konta – oszczędzi Ci to czas – nie stracisz czasu stojąc w kolejce do kasy… (choć generalnie nie jest to obowiązkowe).

Pamiętaj, aby na wniosku zaznaczyć, jaki rodzaj zaświadczenia o niepełnosprawności posiadasz, a także w jakim terminie jest ono ważne. Jeżeli termin ważności Twojego zaświadczenia wygasa przed końcem roku akademickiego wówczas decyzja o wypłacie stypendium zostanie wydana do momentu ostatniego miesiąca jego ważności. Po tym terminie możesz starać się o stypendium specjalne w przypadku ponownego uzyskania zaświadczenia.

Bardzo ważną rzeczą przy wypełnianiu wniosku jest Twój podpis pod oświadczeniem. Pamiętaj, że składając dokumenty i starając się o stypendium socjalne zostajesz „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk

„Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”

oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 poz. 572), oświadczam, że:

a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendiów oraz wykazem dochodów do celów stypendialnych,

b) powyższe dane oraz dołączone dokumenty stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody mojej rodziny a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym,

c) nie ukończyłem/am do dnia złożenia wniosku o stypendia, innego kierunku studiów (nie dotyczy to osób, które kontynuują studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra).

Wniosek o stypendium specjalne


Zapomoga dla kogo i ile?

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany studentowi dwa razy w ciągu roku akademickiego.

Pamiętaj, że zapomogę możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Decyzja o tym, na którym z nich zostanie złożony wniosek o przyznanie zapomogi należy do studenta.
Wysokość zapomogi jest uzależniona od sytuacji losowej, nie może ona być jednak wyższa niż 200% miesięcznej wysokości stawki najwyższego stypendium socjalnego. O ostatecznej wysokości zapomogi decyduje organ ją przyznający. W przypadku strat materialnych spowodowanych przez klęski żywiołowe kwota zapomogi może być zwiększona do 400% miesięcznej wysokości stawki najwyższego stypendium socjalnego. O ostatecznej wysokości zapomogi decyduje organ ją przyznający.

Procedura, czyli kiedy i gdzie?

Aby otrzymać zapomogę musisz złożyć wniosek wraz z dokumentami do dziekanatu swojego w wybranym momencie roku akademickiego do 10 czerwca oraz przedstawić dokumenty, które wykażą, że znalazłeś się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

Po złożeniu wniosku…

Czekaj na decyzję Komisji Stypendialnej. Jeżeli Komisja nie będzie miała zastrzeżeń co do wniosku oraz będziesz spełniał kryteria otrzymasz stypendium. Decyzję odbierzesz w swoim dziekanacie 25. każdego miesiąca.

Uwaga!

Jeżeli otrzymałeś zapomogę, a na wniosku nie podałeś numeru konta zrób to jak najszybciej. Złóż w kasie lub biurze Sekcji Socjalnej stosowne oświadczenie z Twoim numerem konta (oświadczenia dostępne są w Biurze Samorządu Studentów AMW oraz na naszej witrynie). Stojąc w kolejce do kasy by odebrać stypendium więcej stracisz nerwów niż będziesz miał radości z otrzymanych pieniędzy… (uwierz nam)

Jeżeli nie otrzymałeś zapomogi uważnie zapoznaj się z decyzją, a w szczególności z uzasadnieniem. Jeżeli uważasz, że komisja nieprawnie nie przyznała Ci zapomogi to odwołuj się! W decyzji będziesz miał napisane jak to zrobić, a my ogólnie piszemy o tym niżej. Jeżeli nie rozumiesz tego co jest w uzasadnieniu lub coś jest dla Ciebie niejasne możesz wszelkie wątpliwości rozwiać bezpośrednio u członków komisji stypendialnej lub komisji socjalno-bytowej Samorzadu.

Wniosek, czyli jak go wypełnić i jakie dokumenty dołączyć?

Z praktycznego punktu widzenia prosimy o wypełnianie pól drukowanymi literami, znacznie ułatwia to prace Komisji.

Pierwszą rzeczą jaką sprawdza Komisja jest poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium. To na jego podstawie weryfikowane są dokumenty, jakie do niego dołączysz. Ważne, abyś wpisał numer konta – oszczędzi Ci to czas – nie stracisz czasu stojąc w kolejce do kasy… (choć generalnie nie jest to obowiązkowe).

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami, które wykażą, że znalazłeś się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.

Regulamin pomocy materialnej opisuje sytuacje losowe jako:

a) choroba studenta;
b) śmierć lub ciężka choroba rodziców bądź opiekunów prawnych, rodzeństwa lub dziecka studenta;
c) narodziny dziecka studenta;
d) straty materialne spowodowane przez klęski żywiołowe;
e) straty materialne spowodowane przez kradzież;
f) wypadki, na skutek których student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania.

Ważnym elementem w przypadku zapomogi jest uzasadnienie wniosku o jej przyznanie. W tym miejscu powinieneś przedstawić i uzasadnić przejściowo trudną sytuację materialną, którą potwierdzą dołączone przez Ciebie dokumenty.

Bardzo ważną rzeczą przy wypełnianiu wniosku jest Twój podpis pod oświadczeniem. Pamiętaj, że składając dokumenty i starając się o stypendium socjalne zostajesz „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk

„Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”

oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 poz. 572), oświadczam, że:

a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendiów oraz wykazem dochodów do celów stypendialnych,

b) powyższe dane oraz dołączone dokumenty stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody mojej rodziny a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym,

Wniosek o zapomogę


Komisje stypendialne

Komisje stypendialne działają na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu pomocy materialnej dla studentów cywilnych AMW. Wykonują one obowiązki scedowane na nie przez Rektora lub Dziekanów, na wniosek Samorządu Studentów. W naszej Uczelni stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne, natomiast stypendia rektora dla najlepszych studentów – Uczelniana Komisja Stypendialna.

Odwołania od ich decyzji rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna. W każdej z tej komisji działa minimum 3 studentów.

Jeżeli chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie, nauczyć się zasad przyznawania pomocy materialnej, weryfikowania wniosków, liczenia dochodu czy tworzenia decyzji administracyjnych, a dodatkowo nauczyć się pracować w zespole – dołącz do komisji stypendialnej! To ciężka, ale satysfakcjonująca praca, w gronie ciekawych osób. Dodamy tylko, że na studentów WNHiS czy WDiOM czekają zwolnienia z praktyk, a na najaktywniejszych członków komisji – miejsca w akademikach!

Wydziały

WNHiS
WDiOM
WNiUO
WME
Uczelniana
Odwoławcza

Kontakt

a.mielnicka@amw.gdynia.pl
tel.  261 26 74 06

Nasza misja?

Naszą misją jest budowanie spójnej atmosfery wśród społeczności studenckiej w oparciu o realizacje licznych projektów dzięki, którym dajemy im możliwość realizacji wspólnych celów!

Zapisz się do naszego newslettera
Złap nas na: