Kredyt studencki

Dla kogo kredyt studencki? Ile można dostać?

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Każdego roku minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. (W roku akademickim 2010/2011 kwota ta wynosiła 2100zł.)

Procedura oraz terminy

Termin składania wniosków o kredyt upływa z dniem 15 listopada. Ze względu na dalszą procedurę – jest to termin nieprzekraczalny – zatem zapisz/zapamiętaj.

W grudniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający studenta do otrzymania kredytu, w poprzednim roku próg ten wynosił 2100 zł na osobę w rodzinie studenta – zatem kredyt możesz uzyskać znacznie łatwiej niż nasze stypendium.

Do 15 lutego bank poinformuje, czy przedstawione przez Ciebie zabezpieczenie kredytu (poręczenie) jest wystarczające. W przypadku oceny negatywnej student może w terminie do dnia 28 lutego może złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.

Umowy kredytu banki zawierają ze studentami do 31 marca – kredyt otrzymasz z wyrównaniem od października.

Dokumenty

Student składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank. Do wniosku należy dołączyć m.in.
a) Specjalne zaświadczenie o studiach według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Zaświadczenie to będzie potrzebne tylko przy ubieganiu się o kredyt lub przy ewentualnym aneksowaniu umowy. Uczelnia określi w nim okres studiów na podstawie którego bank obliczy okres kredytowania.
b) Dokumenty potwierdzające dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu
c) Informację o innych kontynuowanych studiach lub dotychczas ukończonych studiach (może to być punkt we wniosku o kredyt)
d) Informacje o dochodach na osobę w rodzinie (kredyt przysługuje osobom o niskich dochodach – poniżej progu określonego przez ministra), tutaj dokumentacja jest podobna jak przy składaniu wniosków o stypendium socjalne.

Banki

Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego należy złożyć do 15 listopada w jednym (!) wybranym przez siebie banku.
a) PKO Bank Polski SA
b) Bank PEKAO S.A.
c) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
d) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (grupa SGB)
e) Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Poręczenie kredytu

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu lub pożyczki, także do uzyskania kredytu studenckiego banki wymagają zabezpieczenia, na wypadek niemożności spłacenia zaciągniętego długu.

Banki stosują następujące formy zabezpieczenia kredytu: poręczenie w formie weksla, poręczenie na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego (najczęściej jest to podpis żyrantów, zobowiązujących się do spłacenia kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca się od tego uchylił, bądź nie był w stanie pokryć rat kredytu – choć w tym wypadku mógłby zwrócić się o indywidualne dostosowanie możliwości spłaty kredytu lub/i częściowe umorzenie kredytu), poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe zasady poręczenia kredytu

W roku akademickim 2010/2011 wprowadzone zostały nowe zasady poręczenia kredytu studenckiego przez BGK. Poręczenie wynosi:
a) 100% otrzymanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł, a także dla studentów, którzy zostali częściowo lub całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej (sierot oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej, bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej) – bez względu na obecny dochód,
b) 70% otrzymanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 1000 zł. Za poręczenie kredytu studenckiego pobierana jest od kredytobiorcy prowizja w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.

Gdzie złożyć wniosek o poręczenie?

Wniosek o poręczenie składa się w banku, w którym student ubiega się o kredyt.
Poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Studenci z terenów wiejskich, którzy ubiegają się o kredyt studencki, mogą uzyskać w ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Poręczenie wynosi:
a) 80% wykorzystanej kwoty kredytu
b) 100% wykorzystanej kwoty kredytu – w przypadku studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Studenci ci mają ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.

Jak już otrzymasz kredyt…

Jeżeli student spełnił wszystkie warunki bank rozpocznie wypłacanie transz kredytu. Jednak należy pamiętać o tym, że na kredytobiorcy spoczywają pewne obowiązki!

Do dnia 31 marca i 31 października kredytobiorca jest zobowiązany przedstawiać w banku ważną legitymację studencką (doktorancką).

Jeżeli okres studiów z jakiś przyczyn się wydłuży (np. przez urlop, niezaliczenie semestru/roku, zawieszenie w prawach),student ma obowiązek powiadomić o tym bank. Wówczas będzie konieczna aktualizacja wartości zabezpieczenia spłaty kredytu (poręczenia). Poza tym student musi powiadomić bank o przerwaniu studiów oraz o ukończeniu studiów.

Kiedy bank wstrzyma wypłatę kredytu?

Bank wstrzyma wypłaty kredytu jeżeli student:
a) nie przedstawi bankowi w wymaganym terminie ważnej legitymacji
b) utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów
c) został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej
d) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu studenckiego

Na co musisz uważać?

Na okres udzielonego kredytobiorcy urlopu od zajęć w uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie wypłatę kredytu zawiesza się.
Jeżeli student nie przedstawi w wymaganym terminie legitymacji, po ok. miesiącu bank wystąpi do studenta o spłatę kredytu z wyższymi odsetkami (0,75 stopy redyskontowej NBP).

Spłata kredytu

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty planowanego ukończenia studiów, jednakże nie później niż 1 października – w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa dwa semestry lub 1 kwietnia roku następującego po 2 latach od roku planowanego ukończenia studiów i gdy ostatni rok trwa jeden semestr.

Jak wyglądają raty?

Liczba spłacanych rat kredytu studenckiego, zawsze stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu (przykładowo: jeśli pobieramy kredyt przez 5 lat x 10 transz x 600 zł = 30 000 zł, kwotę tę będziemy spłacali w 100 ratach, każda po 300 zł + odsetki w ratach malejących, które zostają nam naliczane dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty kredytu).

Czy kredyt jest korzystny?

Kredyt studencki jest chyba najkorzystniejszym kredytem dostępnym na rynku. Jego oprocentowanie jest obliczane według zmiennej stopy procentowej, która wynosi około połowę stopy redyskontowej.

Odsetki od kredytu w trakcie wypłacania transz oraz w okresie dwuletniej karencji, pokrywa w całości Państwo, a więc my nie płacimy nawet złotówki! Wspomniane wyżej oprocentowanie zaczyna być naliczane dopiero w dniu rozpoczęcia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty lub umorzenie kredytu

Gdy kredytobiorca w okresie spłaty znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, może wystąpić do banku z wnioskiem o tymczasowe zawieszenie spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami. Maksymalny okres „wakacji kredytowych” wynosi 12 miesięcy w ciągu całego okresu spłaty kredytu. Ale uwaga – zawieszenie nie wydłuża preferencyjnego okresu spłaty.

Kiedy spłata kredytu może zostać umorzona?

Jeżeli kredytobiorca znalazł się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich może wystąpić do banku z wnioskiem o umorzenie kredytu w 20%. Wniosek kredytobiorcy jest potwierdzany przez dziekana lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

Decyzje o umorzeniu podejmuje bank. Umorzeniu podlega kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w grupie 5% najlepszych absolwentów – pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku. Kredytobiorca może wystąpić z takim wnioskiem zarówno po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego, jednolitych magisterskich i doktoranckich.

Sposób wyłaniania 5% najlepszych absolwentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. W przypadku studiów doktoranckich, sposób wyłaniania 5% najlepszych absolwentów ustala rektor, a w przypadku innej niż uczelnia jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie – kierownik tej jednostki, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów.

Trudna sytuacja życiowa

Kredytobiorca może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o umorzenie kredytu:
a) 100% – jeżeli utracił zdolność do spłaty zobowiązań. Podstawą umorzenia jest w tym przypadku orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustaw ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b) częściowe – jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji życiowej

Ww. umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów S.

Close Menu