Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta

W celu zabezpieczenia potrzeb studentów Akademii Marynarki Wojennej w zakresie załatwienia niezbędnych spraw wynikających z ich statusu, w głównej bibliotece Akademii Marynarki Wojennej , zostaje utworzony tymczasowy punkt obsługi studenta „TPOS”. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.

TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – czwartek, w godz. 10.00-13.00.

Do zadań TPOS w szczególności należy:

1)      wydawanie zaświadczeń o studiowaniu;

2)      wydawanie zaświadczeń o pobieraniu stypendium;

3)      wydawanie duplikatów Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich;

4)      przyjmowanie podań niezbędnych do zachowania prawidłowego i ciągłego toku studiów;

5)      wydawanie i przyjmowanie innych dokumentów w sprawach niecierpiących zwłoki.

Jednocześnie, celem zapewnienia ewentualnej pomocy psychologicznej studentom w ramach działalności TPOS, uruchomione zostaną zdalne konsultacje psychologiczne dla studentów AMW, które prowadzić będzie Pani Inga Borowska-Pietrzak.

Pomoc psychologiczna dla studentów AMW udzielana będzie się w formie zdalnej i obejmować będzie wsparcie psychologiczne związane z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym i jego konsekwencjami.

Zdalne konsultacje psychologiczne odbywać się będą za pomocą:

1)      rozmowy telefonicznej;

2)      poczty elektronicznej;

3)      telekonferencji.

Osoba chcąca skorzystać z pomocy psychologicznej dla studentów AMW zobowiązana jest skontaktować się z wyznaczoną do prowadzenia konsultacji osobą celem ustalenia terminu i sposobu konsultacji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, na adres: i.borowska@amw.gdynia.pl.

Jednorazowa konsultacja nie może trwać dłużej niż 45 min.

Procedura załatwiania spraw zgłoszonych przez studentów z wykorzystaniem Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS) Akademii Marynarki Wojennej

 

1. Student chcąc uzyskać lub złożyć dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 zobowiązany jest skontaktować się z właściwym dziekanatem i przedstawić swoją prośbę za pomocą elektronicznej poczty e-mail:

a) Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich – dziekanat.wdiom@amw.gdynia.pl;
b) Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego – dziekanat.wniuo@amw.gdynia.pl;
c) Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl;
d) Wydział Mechaniczno-Elektryczny – dziekanat.wme@amw.gdynia.pl.

2. Pracownik dziekanatu lub wydziału upoważniony do przyjęcia sprawy poinformuje studenta o:
– przyjęciu sprawy do realizacji i orientacyjnym czasie jej załatwienia,
– przekaże sprawę do realizacji przez TOPS,
– odmówi realizacji w przypadku braku jej pilności lub gdy wykracza ona poza kompetencje TPOS.

3. W przypadku przyjęcia sprawy do realizacji właściwy dziekanat przygotowuje odpowiednie dokumenty, które następnie przekazuje do osoby obsługującej TPOS.

4. Obsługa TPOS poinformuje studenta za pomocą poczty elektronicznej e-mail o sposobie i terminie odbioru wnioskowanego dokumentu w TOPS (budynek 300, pom. 102).

5. W przypadku braku możliwości odebrania dokumentu przez studenta w wyznaczonym terminie, student zobowiązany jest poinformować niezwłocznie obsługę TPOS z prośbą o wyznaczenie innego terminu.

6. W TOPS jednocześnie przebywać może tylko jedna osoba. W przypadku utworzenia się kolejki, oczekujący w niej interesanci mają obowiązek stać w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie.

Masz pytania?

znajdź nas na FB

Close Menu