PSS AMW

PREZYDIUm

Kadencja Prezydium trwa 2 lata, wybierane jest podczas powszechnych, bezpośrednich wyborów. Jednak jak dowodzi historia wybory te odbywają się częściej niż co dwa lata, ponieważ często ktoś kończy studia, rezygnuje itd. a wtedy odbywają się wybory uzupełniające. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Prezydium wybierany jest skład prezydium wraz z przewodniczącym.

PSS AMW

kontakt@samorzad.amw.gdynia.pl

Klaudia Kamińska

WICEprzewodnicząca

kk.kaminska@wp.pl
 
 

Komisja ds. Kształcenia​

Komisja  jest odpowiedzialna za współpracę z władzami Akademii na rzecz podnoszenia, jakości kształcenia oraz dostosowywania go do międzynarodowych standardów. Między innymi do jej głównych zadań należy formułowanie opinii Prezydium na temat programów studiów i planów zajęć przed ich uchwaleniem, opracowywanie i poddanie pod głosowanie Prezydium Zasad przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej, w szczególności na koła naukowe uczelni.

 

Romuald Karp

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Komisja ds. Ekonomiczno - Prawnych

Komisja jest odpowiedzialna za sporządzenie projektu planu rzeczowo – finansowego Prezydium na kolejny rok kalendarzowy, sporządzanie projektów uchwał Prezydium, przedstawianie propozycji opinii aktów prawnych przekazywanych przez władze Akademii, prowadzenie działań związanych z ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

pchor. Mateusz Kuźnicki

PrzewodniczącY komisji

kuznickimateusz@icloud.com
 

Klaudia Kamińska

członek komisji

kk.kaminska@wp.pl
 

Komisja ds. Podchorążych

Komisja ds. Podchorążych odpowiedzialna jest za Realizowanie własnych pomysłów i wniosków podchorążych w zakresie polepszenia warunków służby podchorążych, współpracę z Wydziałem Wychowawczym w celu realizacji projektu Dnia Podchorążego i związanych z tym obchodów, doradztwo we wszystkich przedsięwzięciach Prezydium kierowanych do kandydatów na żołnierzy zawodowych, dbanie o dobry wizerunek i reprezentowanie podchorążych z ramienia Prezydium poza Akademią oraz wśród jej studentów.

pchor.
Bartosz Jastrzębski

Członek komisji

bartoszjastrzebski22@gmail.com
 

Komisja ds. Socjalno- Bytowych

Komisja odpowiada za działanie na rzecz polepszenia warunków socjalno – bytowych studentów Akademii. Do jej obowiązków należy delegowanie studentów do komisji stypendialnych powołanych na Akademii koordynowanie ich prac, nadzorowanie działań rad domów studenckich przy przyznawaniu miejsc, realizowanie własnych pomysłów w zakresie polepszenia warunków socjalno – bytowych

Anna Sulkowska

Przewodnicząca komisji

ansulkowska@icloud.com
 

Natalia Ignatowicz

członek komisji

natalia.ignatowiczni@gmail.com
 

Komisja ds. Kultury, Promocji i Rozrywki

Komisja jest odpowiedzialna  za inicjowanie i organizowanie wszelkich imprez o charakterze kulturalnym, promocyjnym i rozrywkowym a także za utrzymywanie współpracy z innymi uczelniami w działaniach związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi, rozrywkowymi, turystycznymi i sportowymi.

 

Aleksandra Korytkowska

Przewodnicząca komisji

korytkovska@gmail.com
 

Masz pytania?

znajdź nas na FB