PSS AMW

studia

Prawa i obowiązki czyli co od Uczelni dla Ciebie i co od Ciebie dla Uczelni.

Prawa i obowiązki studenta

Czasem warto wiedzieć do czego każdy student ma prawo. Dobrze jest również, aby każdy z nas był świadomy, jakie ma również obowiązki. Tak, student poza regularnym imprezowaniem, traceniem świadomości ma również obowiązki.

Masz pełne prawo do:

a) korzystania z całego zaplecza dydaktycznego jakim dysponuje uczelnia, czyli począwszy od korzystania z biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej na sali gimnastycznej i siłowni kończąc (wychowanie fizyczne to też nauka),
b) powinieneś, i my wiemy, że zależy Ci na tym najbardziej na świecie, aby mieć dostęp do nowoczesnej i rzetelnej wiedzy czyli wykłady multimedialne (nie u każdego wykładowcy to przejdzie), aktualnych danych,
c) możesz rozwijać siebie i swoje zainteresowania w nauce, sporcie, sztuce. Możesz być członkiem sekcji siatkówki, piłki nożnej czy koszykówki, możesz być członkiem koła naukowego (od wydziału mechanicznego po instytut nauk społecznych), możesz chodzić na kurs tańca,
d) możesz korzystać z pomocy nauczycieli akademickich. Jeśli część materiału jest niejasna dla Ciebie możesz w ramach konsultacji uzyskać wyjaśnienie i pomoc,
e) jeżeli będziesz wybitnym studentem to masz prawo do nagród i wyróżnień takich jak nagroda dla najlepszego studenta czy raz na trzy lata stypendium z własnego funduszu stypendialnego,
f) możesz dostawać stypendium za wyniki w nauce, stypendium socjalne (mieszkaniowe, na wyżywienie) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
g) jeśli chcesz zwrócić się do Komendanta-Rektora czy któregoś z prorektorów zawsze najpierw przyjdź do samorządu,
h) masz prawo przenieść się na inną uczelnię (o ile zaliczyłeś pierwszy rok i spełniasz wymogi takie jak podpisana obiegówka czy średnia)
i) możesz zmieniać kierunek i formę studiów
j) uczestniczyć w programach międzynarodowej wymiany studentów (o ile uczelnia ma podpisaną umowę)

Twoje zobowiązania wobec uczelni:

Przede wszystkim przestrzegasz regulaminu studiów i postępujesz zgodnie ze ślubowaniem. Szanujesz wszystko to, co jest związane z Akademią. Jeżeli zmienisz miejsce zamieszkania jesteś zobowiązany poinformować o tym dziekanat. Termin uiszczasz opłaty, do których jesteś zobowiązany (np. czesne za niestacjonare studia). Okazujesz szacunek kadrze.
Za łamanie regulaminu możesz nawet zostać skreślony z listy studentów. Przepisy, które regulują prawa i obowiązki studenta to §6 Regulaminu Studiów.

Egzaminy i zaliczenia

Dla niektórych może to być duży szok ale studia to nie tylko imprezy i zabawa. Na studiach się studiuje! Specjalnie dla zagubionych lub dla tych, którzy zapomnieli co tu robią kilka praktycznych rad… bo już niedługo SESJA EGZAMINACYJNA.
Czyli wyznaczony termin (szukaj: zdać do…. na karcie egzaminacyjnej), który oznacza ostateczny dzień, kiedy zdajemy indeks razem z kartą egzaminacyjną (bez ocen niedostatecznych) do dziekanatu.

Przedmioty kończące się zaliczeniem

a) wykładowca na pierwszych zajęciach określa warunki zaliczenia – najczęściej chodzi o obecności, pozytywne oceny z kolokwiów i twoją aktywność,
b) wiadomo, student też człowiek, czasami musi opuścić zajęcia. Wykładowca określa kiedy, jak i gdzie można tą zaległość odrobić (tzw. konsultacje),
c) jeśli nie uda Ci się zaliczyć przedmiotu przed rozpoczęciem sesji możesz go poprawiać do jej zakończenia.

Przedmioty kończące się egzaminem

a) wykładowca na pierwszych zajęciach określa zakres egzaminu (ile książek trzeba przerobić) i to, czy jest ustny, pisemny itd.,
b) osobna ocena jest z zaliczenia i egzaminu z tego samego przedmiotu
c) do egzaminu można przystąpić tylko po uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia.

Jeśli przez wielkiego pecha albo niewiedzę dotrzesz do egzaminu komisyjnego to pamiętaj, że na twój wniosek ktoś z samorządu może być obserwatorem.

IOS czy ITS?

Zastanawiasz się co zrobić ze swoją edukacją? Myślisz o drugim kierunku, praktykach lub badaniach naukowych? Masz świetne plany tyko kombinujesz jak to wszystko pogodzić? Regulamin Studiów naszej Alma Mater przewiduje studiowanie w ramach Indywidualnego toku studiów (ITS) albo Indywidualnej organizacji studiów (IOS). Zanim wybierzesz w jakiej formie chcesz studiować zadaj sobie pytanie co dla Ciebie jest ważne?

ITS (Indywidualny Tok Studiów):

ITS przyznawany jest na wniosek dyrektora danego instytutu po zaliczeniu II-ego roku.
a) to okazja dla studentów, którym zależy na pogłębianiu wiedzy w danej dziedzinie,
b) to indywidualny dobór treści i formy kształcenia,
c) to udział w pracach badawczych,
d) to łączenie specjalności,
e) to studiowanie dodatkowych przedmiotów.

IOS (Indywidualna Organizacja Studiów):

IOS przyznawany jest na wniosek studenta. Wykładowca ma prawo wskazać zajęcia na których musisz być.
a) to ułatwienie dla studentów wychowujących dzieci, studentów niepełnosprawnych czy studiujących na kilku kierunkach
b) to indywidualne ustalanie terminów zaliczeń i egzaminów,
c) to zgoda wpisana w indeks.

Pamiętaj jeśli coś przeskrobiesz to dziekan może cofnąć zgodę. Niestety podchorążowie nie mogą studiować ani na IOS ani na ITS. Wzory wniosków do dziekanów i dyrektora instytutu znajdziesz na naszej stronce w dziale studia. Jeśli pojawią się nowe informacje od razu to opublikujemy . Jeśli coś jest nie jasne, czegoś nie rozumiesz pytaj! Podstawy prawne ITS i IOS to przede wszystkim §13 i §14 Regulaminu Studiów AMW.

Jeśli coś przeskrobiesz…

Jeśli porządnie narozrabiasz to sprawa może zostać przekazana do komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi jeden nauczycie akademicki z każdego wydziału i jeden student z każdego wydziału. Komendant-Rektor może przekazać sprawę pod rozparzenie sądu koleżeńskiego zanim powoła do tego rzecznika dyscyplinarnego.

Kary komisji oraz sądu koleżeńskiego

Kary komisji dyscyplinarnej: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do jednego roku, wydalenie z uczelni. Kary sądu koleżeńskiego: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem.
Postępowanie dyscyplinarne na wniosek Komendanta-Rektora prowadzi rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik to „prokurator” , który będzie Twoim oskarżycielem. Jeśli komisja chce Twojego wydalenia z Uczelni musisz wybrać sobie obrońcę. Od orzeczenie komisji możesz się odwołać do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej.” Proces” jest jawny, chyba że jego szczegóły mogłyby obrażać dobre obyczaje.

Kiedy odpadasz z gry?

Sesja właśnie się skończyła i… lepiej, żeby niżej wymienione punkty Ciebie nie dotyczyły chyba, że nie zamierzasz dłużej być studentem. Dziekan skreśli Cię z listy studentów w następujących przypadkach: nie złożysz w terminie pracy dyplomowej albo egzaminu dyplomowego, komisja dyscyplinarna orzeknie o Twoim wydaleniu z uczelni. Możesz także pożegnać się ze studiami jeżeli: Twoje postępy w nauce będą ujemne, nie zaliczysz semestru w określonym terminie, nie będziesz uiszczać opłat związanych ze studiowaniem. Od decyzji Dziekana przysługuje Ci odwołanie do Rektora-Komendanta(jego decyzja jest ostateczna).

Zmiana uczelni

Czasem zastanawiasz się, czy aby na pewno wybrałeś odpowiednią uczelnię. Nurtująca Cię cały czas myśl w końcu powoduje, że decydujesz się na zmianę uczelni…ale co wówczas zrobić?! Oto kilka rad specjalnie dla Ciebie.

Możesz zmienić uczelnię ale najpierw musisz:

a) powiadomić dziekana przynajmniej 14 dni przed planowanym przeniesieniem,
b) podać nazwę uczelni, na którą chcesz się przenieść,
c) przedłożyć kartę obiegową,
d) oddać legitymację studencką.

Studiujesz na innej uczelni, a chcesz studiować u nas:

a) musisz mieć zaliczony pierwszy rok,
b) nie możesz być zawieszony w prawach studenta ani nie może się przeciwko Tobie toczyć postępowanie dyscyplinarne.
Jeśli zapadnie decyzja o przeniesieniu przestaniesz otrzymywać stypendium. Przepisy, które regulują zmianę uczelni to §39 Regulaminu Studiów.

Urlopy

Może to dziwnie zabrzmi, ale student też człowiek i urlop może otrzymać. Oczywiście o tym, czy go dostaniesz zdecyduje dziekan Twojego wydziału na Twój wniosek z odpowiednim umotywowaniem. Poniżej informacja o tym jak się to je…
Regulamin studiów przewiduje sytuacje, w których może studenta nie być na uczelni przez jakiś czas.

Możesz starać się o urlop:

a) zdrowotny (tylko na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej),
b) losowy (w wypadku ważnych okoliczności, które uniemożliwiają obecność na zajęciach),
c) szkoleniowy (gdy część studiów odbywasz w innej uczelni, masz praktyki albo staż),
d) specjalny (udziela się go tylko raz w czasie trwania studiów na prośbę studenta, który zaliczył przynajmniej II rok studiów i nie powtarzał roku).

Dziekan udziela urlopu najdłużej na rok. Za zgodą dziekana student może w trakcie urlopu brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Urlop może wpłynąć na przesunięcie terminu ukończenia studiów. Możesz się zwrócić o urlop nawet w trakcie roku akademickiego. Jeżeli twój urlop trwa krócej niż dwa miesiące to musisz rozliczyć się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli urlop jest dłuższy niż dwa miesiące musisz mieć to wpisane w indeks. Podczas trwania urlopu zachowujesz prawa studenta(zniżki itp.), jednak prawo do pomocy materialnej może zostać zawieszone.

Przepisy, które regulują urlopy studenckie to: §40-§43 Regulaminu studiów.

Gdy rozpocznie się ostatni semestr

Wraz z ostatnim semestrem czeka na Ciebie sporo pracy: praca magisterska, egzamin dyplomowy, generalnie masa nauki, a do tego jeszcze kilka innych ważnych spraw, które w ferworze walki mogą umknąć Twojej uwadze. Dlatego też pragniemy Ci o nich przypomnieć.

Minimum, które musisz wiedzieć

Poniżej przedstawiamy wyciąg z Regulaminu Studiów. Jest to absolutne minimum, o którym powinieneś wiedzieć:
a) jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają możesz sobie wybrać promotora,
b) przy ustalaniu tematu pracy magisterskiej bądź licencjackiej pamiętaj o swoich zainteresowaniach,
c) w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość zmiany promotora (o ile dziekan wyrazi zgodę),
d) musisz oddać pracę w terminie określonym przez harmonogram studiów. Jeśli tego nie zrobisz zostajesz skreślony z listy studentów (masz rok od skreślenia, żeby tą pracę złożyć),
e) ocenę pracy dyplomowej i opinie przedstawiają promotor i recenzent,
f) będziesz dopuszczony do egzaminu dyplomowego jeśli masz zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i praktyk. Ponad to jeśli masz zdane wszystkie egzaminy i masz pozytywną ocenę z pracy dyplomowej,
g) egzamin dyplomowy (on jest ustny) zdajesz przed komisją powołaną przez dziekana,
h) jeśli z powodów nieusprawiedliwionych nie przystąpisz do egzaminu bądź zostałeś skreślony z listy studentów na twój wniosek zostanie wyznaczony drugi termin.

Część najmilsza czyli ukończenie studiów, gdy ukończysz studia gdy złożysz egzamin z oceną pozytywną.

Ocena końcowa za studia to:

a) średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych pozytywnych z wszystkich egzaminów egzaminów zaliczeń z całego okresu studiów,
b) ocena pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego.

Ocena końcowa to suma:

a) 0,6 średnia arytmetyczna,
b) 0,2 oceny pracy dyplomowej,
c) 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego.

Twój wynik studiów to:

a) 4,61 i więcej – bardzo dobry,
b) 4,21 – 4,6 – dobry plus,
c) 3,81 – 4,2 – dobry,
d) 3,41 – 3,8 – dostateczny plus,
e) 3,0 – 3,4 – dostateczny.

Zanim zgłosisz się po dyplom rozlicz się z uczelnią – oddaj obiegówkę!
Przepisy, które regulują pracę dyplomową i zakończenie studiów to: §29-§39 Regulaminu Studiów.

Regulamin studiów

Regulamin Studiów to lektura obowiązkowa dla każdego studenta. Jest on najważniejszym dokumentem, który dotyczy studiów i studiowania w Akademii Marynarki Wojennej. Warto go przeczytać i znać swoje prawa!

Masz pytania?

znajdź nas na FB