PSS AMW

Kredyt studencki​

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Dla kogo kredyt studencki? Ile można dostać?​

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Każdego roku minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. (W roku akademickim 2010/2011 kwota ta wynosiła 2100zł.)

Procedura oraz terminy​

Termin składania wniosków o kredyt upływa z dniem 15 listopada. Ze względu na dalszą procedurę – jest to termin nieprzekraczalny – zatem zapisz/zapamiętaj.

W grudniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający studenta do otrzymania kredytu, w poprzednim roku próg ten wynosił 2100 zł na osobę w rodzinie studenta – zatem kredyt możesz uzyskać znacznie łatwiej niż nasze stypendium.

Do 15 lutego bank poinformuje, czy przedstawione przez Ciebie zabezpieczenie kredytu (poręczenie) jest wystarczające. W przypadku oceny negatywnej student może w terminie do dnia 28 lutego może złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.

Umowy kredytu banki zawierają ze studentami do 31 marca – kredyt otrzymasz z wyrównaniem od października.

Dokumenty​

Student składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank. Do wniosku należy dołączyć m.in.

  1. Specjalne zaświadczenie o studiach według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Zaświadczenie to będzie potrzebne tylko przy ubieganiu się o kredyt lub przy ewentualnym aneksowaniu umowy. Uczelnia określi w nim okres studiów na podstawie którego bank obliczy okres kredytowania.
  2. Dokumenty potwierdzające dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu
  3. Informację o innych kontynuowanych studiach lub dotychczas ukończonych studiach (może to być punkt we wniosku o kredyt)
  4. Informacje o dochodach na osobę w rodzinie (kredyt przysługuje osobom o niskich dochodach – poniżej progu określonego przez ministra), tutaj dokumentacja jest podobna jak przy składaniu wniosków o stypendium socjalne.

Poręczenie kredytu​

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu lub pożyczki, także do uzyskania kredytu studenckiego banki wymagają zabezpieczenia, na wypadek niemożności spłacenia zaciągniętego długu. Banki stosują następujące formy zabezpieczenia kredytu: poręczenie w formie weksla, poręczenie na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego (najczęściej jest to podpis żyrantów, zobowiązujących się do spłacenia kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca się od tego uchylił, bądź nie był w stanie pokryć rat kredytu – choć w tym wypadku mógłby zwrócić się o indywidualne dostosowanie możliwości spłaty kredytu lub/i częściowe umorzenie kredytu), poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. ​

Nowe zasady poręczenia kredytu​

W roku akademickim 2010/2011 wprowadzone zostały nowe zasady poręczenia kredytu studenckiego przez BGK. Poręczenie wynosi:
a) 100% otrzymanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł, a także dla studentów, którzy zostali częściowo lub całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej (sierot oraz umieszczonych w rodzinie zastępczej, bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej) – bez względu na obecny dochód,
b) 70% otrzymanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 1000 zł. Za poręczenie kredytu studenckiego pobierana jest od kredytobiorcy prowizja w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.

Gdzie złożyć wniosek o poręczenie?​

Wniosek o poręczenie składa się w banku, w którym student ubiega się o kredyt.
Poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Studenci z terenów wiejskich, którzy ubiegają się o kredyt studencki, mogą uzyskać w ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Poręczenie wynosi:
a) 80% wykorzystanej kwoty kredytu
b) 100% wykorzystanej kwoty kredytu – w przypadku studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Studenci ci mają ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.

Jak już otrzymasz kredyt…​

Jeżeli student spełnił wszystkie warunki bank rozpocznie wypłacanie transz kredytu. Jednak należy pamiętać o tym, że na kredytobiorcy spoczywają pewne obowiązki!

Do dnia 31 marca i 31 października kredytobiorca jest zobowiązany przedstawiać w banku ważną legitymację studencką (doktorancką).

Jeżeli okres studiów z jakiś przyczyn się wydłuży (np. przez urlop, niezaliczenie semestru/roku, zawieszenie w prawach),student ma obowiązek powiadomić o tym bank. Wówczas będzie konieczna aktualizacja wartości zabezpieczenia spłaty kredytu (poręczenia). Poza tym student musi powiadomić bank o przerwaniu studiów oraz o ukończeniu studiów.

 

Kiedy bank wstrzyma wypłatę kredytu?​

Bank wstrzyma wypłaty kredytu jeżeli student:
a) nie przedstawi bankowi w wymaganym terminie ważnej legitymacji
b) utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów
c) został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej
d) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu studenckiego

Na co musisz uważać?​

Na okres udzielonego kredytobiorcy urlopu od zajęć w uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie wypłatę kredytu zawiesza się.
Jeżeli student nie przedstawi w wymaganym terminie legitymacji, po ok. miesiącu bank wystąpi do studenta o spłatę kredytu z wyższymi odsetkami (0,75 stopy redyskontowej NBP).

Spłata kredytu​

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty planowanego ukończenia studiów, jednakże nie później niż 1 października – w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa dwa semestry lub 1 kwietnia roku następującego po 2 latach od roku planowanego ukończenia studiów i gdy ostatni rok trwa jeden semestr.

Jak wyglądają raty?​

Liczba spłacanych rat kredytu studenckiego, zawsze stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu (przykładowo: jeśli pobieramy kredyt przez 5 lat x 10 transz x 600 zł = 30 000 zł, kwotę tę będziemy spłacali w 100 ratach, każda po 300 zł + odsetki w ratach malejących, które zostają nam naliczane dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty kredytu).

Czy kredyt jest korzystny?​

Kredyt studencki jest chyba najkorzystniejszym kredytem dostępnym na rynku. Jego oprocentowanie jest obliczane według zmiennej stopy procentowej, która wynosi około połowę stopy redyskontowej.

Odsetki od kredytu w trakcie wypłacania transz oraz w okresie dwuletniej karencji, pokrywa w całości Państwo, a więc my nie płacimy nawet złotówki! Wspomniane wyżej oprocentowanie zaczyna być naliczane dopiero w dniu rozpoczęcia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty lub umorzenie kredytu​

Gdy kredytobiorca w okresie spłaty znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, może wystąpić do banku z wnioskiem o tymczasowe zawieszenie spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami. Maksymalny okres „wakacji kredytowych” wynosi 12 miesięcy w ciągu całego okresu spłaty kredytu. Ale uwaga – zawieszenie nie wydłuża preferencyjnego okresu spłaty.

Kiedy spłata kredytu może zostać umorzona?​

Jeżeli kredytobiorca znalazł się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich może wystąpić do banku z wnioskiem o umorzenie kredytu w 20%. Wniosek kredytobiorcy jest potwierdzany przez dziekana lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Decyzje o umorzeniu podejmuje bank. Umorzeniu podlega kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w grupie 5% najlepszych absolwentów – pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku. Kredytobiorca może wystąpić z takim wnioskiem zarówno po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego, jednolitych magisterskich i doktoranckich. Sposób wyłaniania 5% najlepszych absolwentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. W przypadku studiów doktoranckich, sposób wyłaniania 5% najlepszych absolwentów ustala rektor, a w przypadku innej niż uczelnia jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie – kierownik tej jednostki, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów.

Trudna sytuacja życiowa​

Kredytobiorca może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o umorzenie kredytu:
a) 100% – jeżeli utracił zdolność do spłaty zobowiązań. Podstawą umorzenia jest w tym przypadku orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustaw ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b) częściowe – jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji życiowej

Ww. umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów S.

Masz pytania?

znajdź nas na FB